Rozliczanie podatku

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga nie tylko skrupulatnego prowadzenia ksiąg rachunkowych, ale także rozliczania podatku od dochodu. Każdy dochód, który osiąga dana firma w roku obrotowym, jest objęty podatkiem dochodowym CIT. W zależności od wybranej formy opodatkowania różne są zasady i metody wyliczania należnego podatku, dlatego niekiedy może być to skomplikowana kwestia. Ewentualne nieprawidłowości generują zaś niepotrzebny stres, a niekiedy też wysokie koszty dla przedsiębiorstwa. Dlatego lepiej uniknąć ich od razu.

Nasza oferta obejmuje usługi z zakresu rozliczania podatku dochodowego (rozliczeń z Urzędem Skarbowym oraz z ZUS-em). Możesz powierzyć nam składanie corocznych deklaracji podatkowych, a my wywiążemy się z tego zlecenia w obowiązującym prawnie terminie, skrupulatnie dbając o prawidłowość wszelkich obliczeń i zapisów.

Rozliczanie spółek

Zajmujemy się rozliczaniem spółek z podatku dochodowego CIT, którym objęty jest dochód osiągnięty z zysków kapitałowych lub innych źródeł przychodu. Nieustannie aktualizujemy swoją wiedzę i pomagamy naszym Klientom uniknąć konsekwencji finansowych wynikających z zaległości podatkowych. Z chęcią odpowiadamy na pytania dotyczące podatku CIT oraz interpretacji przepisów.

Rozliczanie spółek z CIT obejmuje m.in.:

• obliczanie kwoty niezależnego podatku CIT i zaliczek,

• roczne zeznania podatkowe,

• obliczanie podatku odroczonego,

• rozliczanie zysku kapitałowego,

• udokumentowanie ulg i odliczeń, np. z tytułu darowizn,

• przeglądy podatkowe i weryfikację rozliczeń dokonanych przez klientów.

Co jest potrzebne do rozliczenia CIT?

Do rozliczenia podatku dochodowego niezbędna jest deklaracja CIT-8, którą od 2021 roku można składać jedynie elektronicznie. Do dokumentu należy dodać odpowiednie załączniki, np. z informacją o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku (CIT-8/O). Niezależnie od CIT-8 podatnik musi złożyć też deklaracje CIT-10Z, CIT-11R, CIT-9R, CIT-6R lub CIT-6AR – w zależności od prowadzonej działalności. Ponadto spółki z siedzibą lub zarządem poza terytorium Polski muszą złożyć dokument IFT-2R informujący o wysokości przychodu (dochodu). Podmioty czerpiące dochody z zagranicznej jednostki kontrolowanej mają też obowiązek złożyć CIT-CFC.

Kto musi złożyć deklarację CIT-8?

Do podatników CIT należą osoby prawne, w tym m.in. spółki z ograniczoną odpowiedzialności czy spółki akcyjne zakładane na podstawie kodeksu spółek handlowych. Rozliczać z CIT muszą się także spółki kapitałowe, spółki jawne, spółki komandytowo-akcyjne i spółki komandytowe. Do grupy tej należą też spółki niemające osobowości prawnej, ale z siedzibą lub zarządem w innym państwie, w którym traktowane są jak osoby prawne. Rozliczeniom CIT podlegają także podatkowe grupy kapitałowe składające się np. z dwóch spółek prawa handlowego.

Rozliczanie CIT – Wrocław

Oferujemy przede wszystkim rozliczanie CIT dla firm z Wrocławia, ale przygotowujemy też deklaracje PIT (również dla pracowników w ramach prowadzonej obsługi kadrowo-płacowej). Zajmujemy się też rozliczeniami VAT dla płatników podatku od towarów i usług.

Rozliczanie podatku nie musi być ani skomplikowane, ani stresujące. Jeśli skorzystasz z naszych usług, ta procedura każdego roku przebiegnie gładko i bez problemów.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub wizyty w biurze. Nasza firma mieści się na wrocławskim Śródmieściu, niedaleko Starego Miasta.

Rozliczenia PIT

Spółki podlegają podwójnemu opodatkowaniu. Po rozliczeniu CIT zyski firmy mogą być wypłacone wspólnikom w postaci dywidendy, od której należy odprowadzić podatek PIT w wysokości 19%.

Do rozliczenia PIT-11 potrzebne są informacje takie, jak:

• imię i nazwisko,

• adres zamieszkania,

• identyfikator podatkowy – PESEL/NIP,

• data urodzenia,

• kwota przychodu z poprzedniego roku.

W rozliczeniu PIT uwzględnione mogą być też koszty uzyskania przychodów, np. przy umowie o dzieło lub umowie zlecenie oraz ulgi termomodernizacyjne, internetowe, prorodzinne czy rehabilitacyjne. Należy też dołączyć dokumenty informujące o przekazanych darowiznach. W przypadku odliczania składek na IKZE wraz z deklaracją PIT-11 trzeba złożyć potwierdzenie zapłaty składki i umowę prowadzenia indywidualnej składki zabezpieczenia emerytalnego. Chcąc przekazać 1% podatku na organizację pożytku publicznego, należy podać jej KRS.

Rozliczenia ZUS

W ramach naszych usług zajmujemy się także rozliczeniami spółek i wspólników z ZUS. Płatnik zobowiązany jest do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pomocniczych i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Co miesiąc przedsiębiorca musi składać:

• deklaracje rozliczeniowe ZUS DRA – wykaz rozliczonych składek i wypłaconych świadczeń.

W przypadku zatrudniania pracowników należy składać też raporty imienne:

• ZUS RCA – o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach,

• ZUS RPA – o przychodach ubezpieczonego lub okresach pracy nauczycielskiej

• ZUS RZA – o należnych składkach na ubezpieczenia zdrowotne,

• ZUS RSA – o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek.