Zasady rozliczania podatku CIT

Firmy będące osobami prawnym są zobowiązane do rozliczania się z urzędem skarbowym za pomocą tzw. CIT.

 Podatnikami CIT są:

  • osoby prawne (m.in. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie),
  • spółki kapitałowe w organizacji,
  • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (m.in. wspólnoty mieszkaniowe, placówki oświatowe), z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej,
  • spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd w Polsce,
  • podatkowe grupy kapitałowe (zarejestrowane w urzędzie skarbowym grupy składające się z co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które funkcjonują w związkach kapitałowych i spełniają określone warunki),
  • spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Przedmiotem opodatkowania CIT jest dochód, który firma uzyskała w danym roku podatkowym, stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz innych źródeł przychodów.

Stawki podatku CIT w 2020 roku

W 2020 roku podmioty, które mają siedzibę lub zarząd na terenie RP, obowiązują stawki CIT wynoszące 19% podstawy opodatkowania lub 9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych dla małych podatników i firm rozpoczynających działalność. Osoba płacąca CIT ma obowiązek rozliczać się do końca trzeciego miesiąca roku następnego po roku podatkowym i w tym terminie wpłacać podatek. W ciągu roku podatkowego nie musi ona składać deklaracji, jednak ma obowiązek wpłacać składki do 20. dnia każdego miesiąca (w przypadku zaliczek kwartalnych, do 20. dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który jest wpłacana zaliczka). Co najważniejsze, płatnicy CIT zobowiązani są do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Pełną księgowość w tym wypadku najlepiej zlecić doświadczonej firmie oferującej rozliczenia podatkowe. Dodatkowo podatnik ma obowiązek złożyć sprawozdanie finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego w ciągu 6 miesięcy nowego roku obrotowego.

Rok podatkowy a CIT

Warto pamiętać o tym, że rok podatkowy w CIT to rok kalendarzowy, o ile umowa spółki lub statut nie stanowią inaczej. Wybór innego roku podatkowego musi być zgłoszony do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w ciągu 30 dni od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego, lub 30 dni od rozpoczęcia działalności.

Pomysł gotowy? Zarejestruj się!

Gdy wiesz już, co dokładnie chcesz robić, wypełnij formularz rejestracyjny. Należy wypełnić wniosek CEiDG-1, w którym będziemy musieli m.in. podać nazwę firmy, określić przedmiot działalności (tzw. kody PKD), miejsce prowadzenia działalności oraz datę rozpoczęcia. Rejestracja w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest całkowicie bezpłatna. Jeśli potrzebujesz pomocy w procesie rejestracji firmy, możesz także skorzystać z naszej usługi rejestracji firm.