Zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów

Obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek jawnych, partnerskich i cywilnych, zakładanych przez osoby fizyczne. Dodatkowo ten sposób ewidencjonowania operacji gospodarczych, mogą wybrać te podmioty, których przychody netto za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły kwoty 2 000 000 euro w walucie polskiej. Dziś postanowiliśmy opisać jakimi zasadami należy kierować się prowadząc KPiR? Jakich operacji nie należy w niej ujmować?

Czym jest Księga Przychodów i Rozchodów?

KPiR jest jedną z najczęściej wybieranych form prowadzenia księgowości wśród małych firm rozliczających się na zasadach ogólnych lub liniowo. Służy ona do wpisywania przychodów i rozchodów firmy. Ważne jest, aby ujmować w niej wszystkie operacje gospodarcze, które dotyczą firmy.

Wpisom nie podlegają natomiast zaliczki na poczet dostawy lub sprzedaży towarów czy też wykonania usługi, koszty inwestycji w czasie jej realizacji, czy też obrót opakowaniami zwrotnymi, które wydawane za kaucją, a także jednorazowa pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej, np. dotacje z Urzędu Pracy czy też dotacje z UE.

Jakie zasady obowiązują podczas prowadzenia KPiR?

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów powinna być nierozdzielna i spójna. Każdy wpis musi posiadać kolejny numer, datę uzyskanego przychodu i kwotę. Dodatkowo należy dopilnować, aby w zapisie znalazły się numer dowodu księgowego, dane kontrahenta, opis transakcji, typu: „zakup części zamiennych”.

Jak zatem widać, co do zasady KPiR powinna być prowadzona w sposób rzetelny, jasny i przejrzysty. Dodatkowo zawsze każda operacja musi być w niej przedstawiona w formie w formie tabelarycznej z podziałem na poszczególne kolumny dotyczące zarówno przychodów, jak i kosztów. Podstawą dokonania wpisu musi być dokument księgowy. Każdy miesiąc musi zostać podsumowany w każdej kolumnie i na podstawie otrzymanych wartości wyliczone być zobowiązanie podatkowe za dany miesiąc rozliczeniowy.