Na czym polega pełna księgowość? 

Polskie prawo wymaga od przedsiębiorców finansowej transparentności – w ten sposób władze zabezpieczają interesy państwa i chronią jego majątek przed nieuczciwymi transakcjami finansowymi ze strony podmiotów gospodarczych. Obowiązek prowadzenia uproszczonej lub pełnej księgowości zapobiega również uchylaniu się firm od opłacenia należnych państwu podatków. Poniżej omawiamy temat księgowości pełnej i odpowiadamy na pytanie, jakie podmioty zobowiązane są do jej prowadzenia.

Co składa się na pełną księgowość?

Prowadzenie pełnej księgowości jest procesem skomplikowanym i złożonym, dlatego zadanie to powierza się zawsze specjalistom, którzy jako pracownicy przedsiębiorstwa współtworzą dział księgowości firmy lub jako niezależne podmioty gospodarcze prowadzą własne licencjonowane biuro rachunkowe. Procedura wymaga prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych, zawierających m.in.:

  • ewidencję przychodów i kosztów,
  • spis przelewów wychodzących i przychodzących,
  • ewidencję sald kont głównych i pomocniczych,
  • karty wynagrodzeń pracowników,
  • bieżącą ewidencję aktywów i pasywów,
  • ewidencję majątku firmy i źródeł jego finansowania.

Dodatkowo każdą transakcję wpisywaną do księgi trzeba prawidłowo rozłożyć na kilka elementów: kwotę netto, wartość podatku VAT oraz marżę (o ile nałożona została na daną operację finansową). Pełna księgowość wymaga także składania okresowych sprawozdań finansowych, zawierających szczegółowy rachunek zysków i strat, informację wprowadzającą oraz dodatkowe adnotacje księgowe.

Jakie podmioty zobowiązane są do prowadzenia pełnej księgowości? 

Kompletną listę podmiotów zobowiązanych do prowadzenia pełnej księgowości zawiera art. 2 Ustawy o rachunkowości z roku 1994. Zaliczają się do nich m.in. spółki kapitałowe prawa handlowego, czyli spółki akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także spółki osobowe prawa handlowego, tj. spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne. Pełną księgowość muszą także prowadzić wszystkie podmioty gospodarcze, których roczny przychód netto przekracza równowartość 2 mln euro (dokładną kwotę graniczną w polskich złotych uzyskuje się, korzystając z przelicznika po kursie średnim NBP z dnia 1 października roku rozliczeniowego).

Warto również mieć na uwadze fakt, iż przedsiębiorstwa prowadzące pełną księgowość posiadają bardzo precyzyjne dane finansowe, które pozwalają uzyskać dokładny obraz kondycji finansowej firmy, a w razie potrzeby wdrożyć korzystne rozwiązania księgowe.